Lataa

L-Fashion Group Oy:n rekrytointirekisteri

1) Rekisterinpitäjä
L-Fashion Group Oy, 0149158-5
PL 55, 15501 Lahti

2) Rekrytointirekisteriasioista vastaava henkilö
Yhteydenotot rekisterin tietoihin liittyen ja kysymykset rekisterin tietojen käsittelystä voi esittää rekisteriasioista vastaavalle, jonka yhteystiedot ovat:
Sanna Niutanen, PL 55, 15501 Lahti, 03-822 1602, [email protected]

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilytys
Henkilötietojen käsittelyn ja käytön tarkoitus on L-Fashion Group Oy:n henkilöstön rekrytointi. Rekisterissä käsitellään potentiaalisten rekrytoitavien L-Fashion Group Oy:lle toimittamia tietoja. Rekisterissä olevia tietoja ei kerätä kolmansilta.
Rekisteröityjen henkilötietoja säilytetään rekisterissä pääsääntöisesti yksi (1) vuotta hakemuksen jättämisestä. Mikäli rekrytoinnissa luovutettavat tiedot johtavat rekrytointiin, säilytetään tietoja työsuhteen ajan ja sen päättymisestä yhden (1) vuoden ajan.

4) Rekisterin tietosisältö
Nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite), syntymäaika, työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus, koulutustiedot, osaaminen, kielitaito, luottamustoimet, haastatteluun sekä testeihin liittyvät tiedot, mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot.

5) Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavien tietojen ensisijainen tietolähde on työnhakija itse. Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

6) Säännönmukaiset tietojen luovutukset tai luovutukset EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Mikäli rekrytoinnissa luovutettavat tiedot johtavat rekrytointiin voidaan rekrytoinnissa kerättäviä tietoja siirtää L-Fashion Group Oy:n HR-rekisteriin siinä laajuudessa kuin on tarvetta. HR-rekisterin tiedot ilmenevät tarkemmin HR-rekisterin rekisteriselosteesta.

7) Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Yrityksen toimitiloissa on kameravalvonta (kameravalvonnasta on annettu erillinen rekisteriseloste). Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään L-Fashion Group Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja turvallisuuden varmistamiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu L-Fashion Group Oy:n konsernin rekrytoiville henkilöille ja HR-henkilöstölle heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

8) Tarkastusoikeus ja muut oikeudet
Tarkastusoikeus rekisterin tietoihin liittyen sekä oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista sekä kysymykset rekisterin tietojen käsittelystä voi esittää rekisteriasioista vastaavalla yhteyshenkilölle, Sanna Niutaselle.
Kun rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai hänellä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Ellei rekisteröity saa selvitettyä asiaansa, hän voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon.